O nás

Občanské sdružení M’AM’ALOCA založili v roce 2004 studenti geografie a sociální antropologie v Plzni. Impulsem ke vzniku sdružení byla studijní cesta do Peru, odkud pochází i jeho název, který ve španělštině znamená „šílená máma“. Mezi naše původní cíle patřila podpora chudších regionů v jihoamerické zemi. Postupně se těžiště činnosti přeneslo přes pořádání cestovatelských přednášek či výstav fotografií (např. na tradiční kulturní akci Chebské dvorky) k naší domovské (české) realitě. M’am’aloca v průběhu let také uzavřela řadu partnerských dohod s různými subjekty.

S nabytými zkušenostmi a znalostmi se členové sdružení rozhodli činnost více specifikovat, vztáhnout ke konkrétnímu regionu i problematice. Tím regionem je dnes především Českobrodsko, klíčovými tématy M’am’alocy pak rozvoj pospolitostí (komunit), ekologie a sociální služby. V roce 2010 došlo k určité profesionalizaci sdružení změnou stanov. Navzdory tomu se ani po této změně nevzdáváme původního idealismu, který vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje a který vystihuje známé heslo Mysli globálně, jednej lokálně. V současné době naplňujeme tyto zásady jednak realizací menších lokálních projektů, které mají přispívat ke kultivaci konkrétní komunity i jejích sociálních vztahů (např. revitalizace Stezky do Štítar či kulturně-environmentální centrum Štolmíř). Hlavní část energie pak v současnosti zaměřujeme na oblast aktivního stárnutí. Tedy na problematiku, která se týká každého z nás, která souvisí s určitým globálním trendem, zároveň má zcela lokální a konkrétní podobu a také mnoho přesahů do ekonomiky či mezigenerační solidarity.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je Správní rada, která má 3 členy: předsedu sdružení (Jiří Stuchl), 1. místopředsedu sdružení (Tereza Stuchlová) a 2. místopředsedu sdružení (Jan Prokeš). Výkonným orgánem správní rady je jmenovaný ředitel (Jiří Stuchl).

 

 

Další informace