Odkazy

Dotace a operační programy v České republice

www.strukturalni-fondy.cz

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013

 

OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz

OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

http://www.esfcr.cz/07-13/opvk

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

+ webové stránky jednotlivých krajů v ČR:

Středočeský kraj

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

Jihočeský kraj

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php

Karlovarský kraj

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/

Plzeňský kraj

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=1764

Moravskoslezský kraj

http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/op_vk_05.html

Jihomoravský kraj

http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/

Ústecký kraj

http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost/ms-7057/p1=7057

Olomoucký kraj

http://www.kr-olomoucky.cz/globalni-granty-v-ramci-opvk-cl-520.html

Královéhradecký kraj

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/kontakty-21724/

Pardubický kraj

http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3874&category=

Zlínský kraj

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=67497&doctype=ART&nid=7369&cpi=1

Liberecký kraj

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3574

OP ŽP (Operační program Životní prostředí)

http://www.opzp.cz/

PRV (Program rozvoje venkova)

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous

ROP (Regionální operační program):

Střední Čechy: http://www.ropstrednicechy.cz/

Severovýchod: http://www.rada-severovychod.cz/

Severozápad: http://www.nuts2severozapad.cz/home/

Jihovýchod: www.jihovychod.cz

Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz/

Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/

Moravskoslezsko: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/

IOP (Integrovaný operační program)

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

OP PI (Operační program Podnikání a inovace)

http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/

OPPA (Operační program Praha – Adaptabilita)

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost)

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html

Portál Evropské unie

http://europa.eu/index_cs.htm

Zastoupení Evropské komise v České republice

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

Vše o dění v Evropské unii

http://www.euroskop.cz/

Právo Evropské unie

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Práce v institucích Evropské unie

http://europa.eu/epso/

Stálé zastoupení ČR v EU

http://www.mzv.cz/eu

Ministerstvo životního prostředí

http://www.mzp.cz/

Státní fond životního prostředí

https://www.sfzp.cz/