Aktivní stárnutí EHP/NORSKO

Projekt „Výměna zkušeností a know-how v oblasti aktivního stárnutí a zaměstnanecké politiky vůči pracovníkům starším 50 let“

Projekt si kladl za cíl výměnu informací, zkušeností, znalostí a možností řešení problémů v oblasti aktivního stárnutí tak, aby na české straně došlo k částečnému zlepšení v této oblasti a ke zvýšení informovanosti mezi odbornou i laickou veřejností. Kromě zapojení osob nad 50 let do pracovního života se řešilo i jejich aktivní zapojení do ostatních společenských aktivit, které tyto osoby udržují dlouhodobě ve zdravé psychické kondici a zároveň je nenásilně integrují do společnosti. 

Studijní návštěvy a semináře v Norsku umožnily představitelům české strany získat přehled o současné situaci a zejména dodat nové inspirující informace o tématu aktivního stárnutí v zahraničí. Tím bylo umožněno srovnání přístupu k této problematice s Českou republikou.

Výstup projektu, kterým je vytvořený manuál zaměřený na praktické postupy a přenos know-how, má za cíl zvýšit informovanost odborné a laické veřejnosti o problematice politiky zaměstnanosti osob nad 50 let a zároveň zajistit udržitelnost projektu po jeho skončení. Tento výstup bude použit v rámci M’am’aloca, o.s v jeho střednědobých a dlouhodobých plánech.

V rámci celého projektu se uskutečnily 3 na sebe navazující aktivity. Snahou všech aktivit a jejich hlavním účelem byl přenos know-how a vzájemná výměna zkušeností mezi norským a českým partnerem projektu.

První aktivitou byla 1 studijní návštěva a 1 seminář české delegace v Oslu, v sídle norského partnera, ale také v sídlech dalších zainteresovaných subjektů. Při studijní návštěvě došlo k seznámení se s problematikou aktivního stárnutí v Norsku, možnými překážkami a řešeními, které jsou v daném regionu obvyklé. Vzhledem k tomu, že v rámci první studijní návštěvy se jednalo o první setkání všech účastníků projektu, i česká strana seznámila norské partnery se současnou situací v České republice a možnostmi, které se daného tématu týkají. K bližšímu seznámení se s problematikou aktivního stárnutí v České republice došlo poté v rámci aktivity číslo 2 při semináři a konferenci pořádaných v Praze a Kolíně za účasti norských partnerů (viz také dále).

Navazující seminář v Oslu v rámci aktivity č. 1 si dále kladl za cíl nastavit vzájemnou spolupráci do budoucna tak, aby si oba partneři mohli jak během doby projektu, tak i po ukončení projektu, vyměňovat nabyté informace, zkušenosti a znalosti ohledně problematiky aktivního stárnutí. Zaměření spočívalo, na rozdíl od studijní cesty, v seznámení se s institucemi, které se problematikou aktivního stárnutí zabývají na institucionální úrovni. V rámci intenzivních diskuzí u kulatého stolu došlo k výměně zkušeností a know-how a tato cesta významně přispěla k přenosu znalostí do českého prostředí.

Na tuto aktivitu plynule navázala již zmíněná aktivita č. 2, kterou byl seminář v Praze a konference v Kolíně. Účelem jednodenního semináře bylo seznámit norské partnery s dalšími institucemi, které se v České republice aktivním stárnutím zabývají. Závěrečná jednodenní konference měla za cíl celý projekt zhodnotit. Na konferenci byly presentovány shrnující příspěvky všech účastníků, došlo k prezentování znalostí a zkušeností, které projekt přinesl, a to jak ze strany českých, tak i norských partnerů. Norští partneři diskutovali s českými partnery a stakeholdry možnosti další spolupráce a pokračování ve výměně informací i po oficiálním ukončení projektu.

Aktivita číslo 3 byla zaměřena na vytvoření manuálu praktických postupů, který má za úkol pomoci při postupech a řešeních problematických každodenních situací v oblasti aktivního stárnutí. Manuál vzešlý z mezinárodní spolupráce má sloužit široké veřejnosti a dalším zainteresovaným institucím jako návod, jak se věnovat, pracovat, zapojovat a řešit problémy lidí nad 50 let s ohledem na principy aktivního stárnutí. Tento manuál bude v zájmu udržitelnosti projektu distribuován i na webových stránkách M’am’aloca, o.s. tak, aby se dostal k relevantním stakeholderům. 

Realizace projektu proběhla v roce 2011.

Celkové náklady projektu 29 680 EUR

Z toho dotace EHP/Norsko 26 712 EUR

 

Další informace: