Účetnictví a výkaznictví projektů

  • poskytneme informace o právním rámci vedení účetnictví projektů financovaných ze strukturálních fondů
  • definujeme uznatelné/neuznatelné náklady
  • poskytneme informace o zřízení samostatného bankovního účtu či vedení účetnictví prostřednictvím provozního účtu organizace
  • zajistíme platby projektu (bezhotovostně, hotovostně)
  • zajistíme analytickou evidenci, případně středisko
  • obstaráme veškeré náležitosti a označení účetních a daňových dokladů
  • zpracujeme žádost o platbu a finanční přílohy monitorovacích zpráv projektu, zkompletujeme finanční části monitorovací zprávy (tzn. soupisku účetních dokladů, rozpis mzdových nákladů, rozpis cestovních náhrad, odpisy, přehled čerpání způsobilých výdajů projektu, apod.)
  • zkontrolujeme soulad účetních a finančních dokladů s monitorovacími zprávami