Veřejné zakázky

 • zkonzultujeme a zpracujeme výzvy k podání nabídek, jejích přílohy a zadávací dokumentaci výběrového řízení
 • spolupracujeme při vypracování smlouvy o dílo, která je součástí výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
 • zpracujeme harmonogram výběrového řízení
 • zpracujeme návrh soutěžních podmínek a návrh hodnotících kritérií
 • zajistíme povinnou informovanost o průběhu výběrového řízení
 • zajistíme splnění formálních a věcných náležitostí výběrového řízení
 • zajistíme tisk a kompletaci podkladů k výběrovému řízení v potřebném počtu
 • obstaráme distribuci výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace uchazečům
 • zajistíme výběr a organizaci výběrového komise
 • obstaráme otevírání obálek
 • posoudíme nabídky uchazečů (úplnost, splnění podmínek zadavatele, obsahová správnost apod.)
 • zpracujeme zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (zápis z průběhu výběrového řízení) a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
 • zajistíme oznámení výsledků výběrového řízení
 • zajistíme vypořádání připomínek a námitek uchazečů ve schvalovacím procesu výběrového řízení
 • nabízíme kompletaci a kontrolu již uskutečněných výběrových řízení, zda byly naplněny a řádně doloženy zákonné podmínky či podmínky dotačního programu