Zahraniční stáže

Úvod / Zahraniční stáže

Zahraniční stáž pro mladé Malta

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 18 až 30 let, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají se a neúčastní se odborné přípravy, a zároveň jsou považováni za zranitelné z

hlediska svých šancí zapojit se do vzdělávání, odborné přípravy nebo získat zaměstnání. Osoby ve věku 18 až 30 let, evidované na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání, jež jejich specifika řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

  • mají nejvýše dokončené základní vzdělání (ISCED 0 až 2),
  • jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3 až 4) prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní déle než 1 rok,
  • jsou osoby s nejvýše dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 0 až 4), které jsou klienty, anebo bývalými klienty zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Doba trvání a hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je aktivizace znevýhodněné mládeže formou individuálního přístupu k jedinci, motivace, získání praktických zkušeností a posílení osobního i profesního rozvoje, jež napomůže k aktivnímu přístupu na trh práce. Prostřednictvím zahraniční stáže a spoluprací s koučem a tutorem získají účastníci velmi cennou zahraniční praxi, která posílí jejich silné stránky, sebevědomí, cílevědomost, pracovní návyky a zvýší se šance na jejich pracovní uplatnění.

Zahraniční stáže na ostrově Malta budou zaměřeny na služby, konkrétně se jedná o práci v hotelnictví a sociálních službách. Vybraní uchazeči, kteří se po přípravné fázi  v délce 2-4 měsíce vypraví na svou praxi, která potrvá 3 měsíce. Praxe bude probíhat u našeho zahraničního partnera na pozicích správce budov, pomocná síla v kuchyni nebo pokojová služba.

Pozice jsou vhodné pro mladé ženy a muže ve věku 18 až 30 let. Zahraniční stáže proběhnou ve 2 termínech od února do dubna v následujících 2 letech (2020 a 2021). Během přípravné fáze absolvuje 10 vybraných uchazečů celkem 150 hodin intenzivních kurzů – anglický jazyk, pracovně právní minimum, finanční gramotnost či kulturně sociální reálie.

Tým M´am´alocy jim bude nápomocen po celou dobu participace v projektu včetně pobytu v zahraničí. K dispozici jim bude jak tutor, tak kouč, kteří jim poradí ve všech situacích.