Dětská skupina La Palomita

Úvod / Dětská skupina La Palomita

registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006732

Přihlásit k nám můžete děti ve věku od 2 do 6 let za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný, zaregistrovaný na úřadu práce, popř. se aktivně na pracovní trh připravuje a to včetně čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Vzhledem k tomu, že celý tým M’am’aloca aktivně používá přístup k výchově i vzdělávání „Respektovat a být respektován“ i naše dětská skupina tento model výchovy aplikuje.

Vyměnili jsme mocenský přístup za metodu postrádající agresi, nabízíme výchovu postavenou na respektu a zodpovědnosti, která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se předem nastavenými hranicemi chování, rozvíjí komunikaci, tvorbu dialogu, argumentů, dítě se stane plnohodnotným partnerem dospělého. V maximálním počtu 12 dětí různého věku se děti učí vzájemně spolupracovat, pomáhat si, být ohleduplní, přednést svůj názor, respektovat se sami navzájem. Program skupiny pružně reaguje na věk, zájmy dětí i aktuální počasí. Děti se stávají jeho aktivními spolutvůrci. Při všech kreativních činnostech i dalších aktivitách podporujeme fantazii a tvořivost, rozvíjíme individuální schopnosti každého dítěte s důrazem na osobní zkušenost a bezprostřední prožitek.

+420 604 368 659

náměstí Arnošta z Pardubic 25,
282 01 Český Brod