Dětská skupina Na Sadu

Úvod / Dětská skupina Na Sadu

registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006726

Do naší dětské skupiny můžete přihlásit děti ve věku od 3 do 6 let za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný, zaregistrovaný na úřadu práce, popř. se aktivně na pracovní trh připravuje a to včetně čerpání mateřské či rodičovské dovolené.

Vzhledem k tomu, že celý tým M’am’aloca aktivně používá přístup k výchově i vzdělávání „Respektovat a být respektován“ i naše dětská skupina tento model výchovy aplikuje. Vyměnili jsme mocenský přístup za metodu postrádající agresi, nabízíme výchovu postavenou na respektu a zodpovědnosti, která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se předem nastavenými hranicemi chování, rozvíjí komunikaci, tvorbu dialogu, argumentů, dítě se stane plnohodnotným partnerem dospělého. V maximálním počtu 12 dětí různého věku se děti učí vzájemně spolupracovat, pomáhat si, být ohleduplní, přednést svůj názor, respektovat se sami navzájem. Program skupiny pružně reaguje na věk, zájmy dětí i aktuální počasí. Děti se stávají jeho aktivními spolutvůrci. Při všech kreativních činnostech i dalších aktivitách podporujeme fantazii a tvořivost, rozvíjíme individuální schopnosti každého dítěte s důrazem na osobní zkušenost a bezprostřední prožitek.

Přírodní zahrada dětské skupiny Na Sadu

V letošním roce jsme se rozhodli vylepšit zahradu dětské skupiny a lépe tak využít jejích možností pro aktivní prosazování principů přírodě blízkého učení. Díky projektu, se kterým jsme uspěli u Ministerstva životního prostředí, se naše vize proměnila ve skutečnost.

Zahradu postupně doplníme o zařízení pro pěstitelské a chovatelské činnosti (králíkárna, kurník, rostliny, ovocné stromy, keře, nářadí atp.). Instalujeme prvky, které umožní větší variabilitu a získání prostoru pro učení, hry a relaxaci (stůl, lavice, lehátka, ohniště, venkovní přístřešek), a díky nimž budou děti trávit venku více času. Počítáme také s navýšením diverzity biotopů, kde kromě stávajících zelených ploch a herní zóny přibude vodní jezírko. Kromě toho chceme instalovat hmatový chodník a vonnou bylinkovou spirálu, které probudí naše smysly a obohatí naší kuchyni.

Součástí projektu bude i nákup zařízení na zpracování sklizně ovoce ze zahrady a přilehlého sadu. Práce s drtičem a lisem na ovoce a využívání sušárny ovoce a bylinek povede k uvědomění a osvojení si různých možností zpracování plodin, které si děti samy vypěstují. Součástí vybavení zahrady bude i úkryt a krmítko pro ptáky a jejich pozorování, hmyzí domeček, které budou vyrobeny z použitých, recyklovatelných materiálů a snadno dostupných přírodnin.

Už se na naši novou zahradu moc těšíme! 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 

+420 732 182 172

 

Ke Škole 130,
282 01 Český Brod – Štolmíř